• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/2008), Законом о државним службеницима и намештеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 64/07, 116/08 и 104/09), Судским пословником(„Службени гласник РС“ број 110/09) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радих места Основног суда у Сјеници.

Судско особље у Основном суду у Сјеници чине:

1.      Судијски помоћник,

2.      Државни службеници и намештеници запослени на административним, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима од значаја за судску власт.

Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у складу са кадровским планом, а мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа.