• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.


У Основном суду у
Сјеници судијску функцију обавља 5 судија.


Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.


Судије Основног суда у
Сјеници су:

 

1.      Вејсил Смајовић

2.      Машовић Алмир

3.      Ченгић Самира

  4.      Вучковић Љубодраг

   5.    Нишавић Радан