• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Законом о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда. Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова („Сл. Гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011 и 101/2013) и Судским пословником („Сл. Гласник РС“бр.10/2009,70/2011,19/2012и89/2013)


Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или одсутности, председника суда замењује заменик председника, који је одређен годишњим распоредом послова.


Поједине послове судске управе председник суда може поверити председницима одељења и другим судијама. Председник суда не може никоме поверити послове: по основу рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о правима из радног односа судског особља у случају кад је то законом одређено, као и удаљењу судија и судија поротника са дужности.


Председник суда надзире рад судских одељења и службе прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

 


Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере у складу са законом. Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писано обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

 

 Председник Основног суда у Сјеници је судија  Вејсил Смајовић.