• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Кратак водич за приправнике у вези обављања приправничке праксе

 

Дипломирани правник као незапослено лице, у циљу стицања неопходног знања и искуства ради полагања правосудног испита, односно обављања послова у струци, подноси молбу председнику Основног суда у Сјеници, ради омогућавања обављања приправничке праксе у суду, без заснивања радног односа.

У прилогу предметне молбе потребно је доставити личну биографију, те уверење о високом образовању, са стеченим звањем дипломираног правника као и фотокопију личне карте. О евентуално датој сагласности за обављање приправничке праксе, те датуму њеног почетка, заинтересована лица се обавештавају телефонским путем, те је потребно да иста, пре него што се закључи уговор о волонтерском раду, суду доставе оверену фотокопију:

·        уверења о стеченом високом образовању

·        извода из матичне књиге рођених, са неограниченим важењем

·        уверења о држављанству Републике Србије, не старијег од 6 месеци

·        уверења да се против лица не води истрага, односно кривични поступак, не старијег од 6 месеци

Приправнички стаж, приправника на волонтерском раду у Основном суду у Сјеници редовно траје 24 месеца и у том периоду, првих месец дана се проводи у писарницама, најдуже 12 месеци у парничном одељењу, најдуже 9 месеци у кривичном одељењу, док последња 2 месеца приправничког стажа, приправник користи у сврху теоријског припремања за полагање правосудног испита.

У оквиру програма обуке води се рачуна да број приправника буде равномерно распоређен, у коју сврху се одређује да код једног судије истовремено могу бити распоређена највише 3 приправника. Приправници сами бирају судију-принципала, поштујући претходно одређено правило, а у ситуацији неуједначене распоређености, кординатор за приправнике, по претходном договору са председником суда и судијом који врши надзор над радом приправника, одређује судију принципала за конкретног приправника, при чему приправник почиње обуку у кривичном или парничном одељењу, зависно од тренутне потребе.

У Основном суду у Сјеници постоји пријем поште, кривична, истражна, парнична и извршна писарница, а приправници се у истим распоређују, према тренутној потреби, од стране управитеља писарнице, а након преласка на обуку код судије- принципала, постоји обавеза приправника да 3 пута годишње, у трајању од једне недеље, у оквиру редовног дежурства, по унапред истакнутом распореду, помажу у раду писарница или се ангажују на пословима које одреди управа суда. Такође, сви приправници који приправничку обуку обављају дуже од једне године и 6 месеци, налазе се до краја приправничког стажа на ванредном дежурству, при чему су ослобођени редовног дежурства,  те имају обавезу, само уколико буде потребно, да се на период од две недеље, ангажују на пословима које одреди управа суда. Предметни послови између осталог подразумевају и испомоћ у изради нацрта судијских одлука, у судским одељењима, где се исто сматра неопходним.

Судијски приправници и волонтери се након завршеног рада у судским писарницама распоређују у судска одељења Основног суда у Сјеници.

1. Кривично одељење

·        Оптимално 8 месеци од чега највише 2 месеца у одсеку истраге

У току трајања обуке у кривичном одељењу организоваће се упознавање приправника и волонтера са радом органа унутрашњих послова у предкривичном поступку, са пословима надлежног јавног тужиоца, вештака, а може бити организована и посета затвору и присуство у раду другостепеног суда.

Укупно време обуке приправника, односно волонтера у кривичном одељењу може трајати најдуже 9 месеци.

2. Грађанско одељење

·        парнично одељење, обавезно 9 месеци

·        одељење радних спорова, оптимално 2 недеље

·        ванпарнично одељење, оптимално 2 недеље

·        одељење породичних спорова, оптимално 2 недеље

·        извршно одељење, оптимално 4 недеље

Укупно време обуке приправника, односно волонтера у грађанском одељењу може износити највише 12 месеци. Током тих 12 месеци, приправник има право да сву обуку проведе у парничном одељењу, или по свом избору, да се обучава и у остала 4 одељења, у напред наведеном трајању.

Радно време суда је од 7,30 до 15,30 часова, с тим да се у пракси о томе, као и о паузи у току радног времена, приправник договара са шефом писарнице или судијом- принципалом код кога се тренутно на обуци налази. Приправник волонтер има право на коришћење годишњег одмора у трајању од 4 радне седмице, под условом да се период  планираног коришћења годишњег одмора не подудара са временом редовног и ванредног дежурства конкретног приправника. Приправник на волонтерском раду има право и на сва одсуства која лично договори са судијом, мимо свих осталих нерадних дана предвиђених законом, уз претходно писмено обавештавање координатора за приправнике и напомене трајања одсуства у листу евиденције.

Приправник је у обавези да сваку промену рефераде у току обављања обуке евидентира у „листи промена“ која се налази пред огласном таблом за приправнике Основног суда у Сјеници, а сваку евентуалну промену која се односи на личне податке, у обавези је да пријави координатору за приправнике. Поред тога, неопходно је да приправник евидентира код ког је судије-принципала присутан и у ком временском периоду и то „распореду приправника код судија“, који се такође налази пред огласном таблом за приправнике Основног суда у Сјеници, а како би у сваком моменту постојала актуелна евиденција о присутности приправника код одређеног судије-принципала и њиховом броју, те временском периоду те присутности.

По окончању сваке фазе обуке, судијски приправник обавезан је да испуни лист приправничке обуке, а исти треба да садржи податке о израђеним нацртима одлука, о раду са судијом на одређеним институтима, о судској пракси, као и о теоријском раду који је саставни део програма обуке судијских приправника. У лист приправничке праксе судија-принципал код кога је приправник завршио обуку у одређеној фази, уписује образложену, објективну описну оцену.

Образац листа приправничке праксе се налази у фасцикли пред огласном таблом за приправнике Основног суда у Сјеници.

Навршетком 24 месеца приправничке праксе у суду, односно даном престанка приправничке обуке у случају споразумног раскида, приправник подноси захтев председнику суда ради издавања уверења о обављеном стажу, у прилогу кога се мора налазити лист приправничке обуке, уредно попуњен и потписан на претходно описани начин, након чега ће суд предметно уверење издати у законом одређеном року.

Уколико приправник у току обуке жели исту да прекине, има могућност да се писаним путем, у исту сврху обрати председнику суда, којом приликом ће се на споразуман начин прекинути волонтерски рад, те ће се издати потврда о времену у коме је приправник обављао праксу у суду.

Детаљније информације о програму волонтирања, правима и обавезама приправника, као и остала обавештења можете добити на интернет презентацији Основног суда у Сјеници.