• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Програм обуке судијских приправника

 

Циљеви програма обуке судијских приправника

Циљ програма обуке судијских приправника је стицање знања потребног за полагање правосудног испита као и оспособљавање и стицање радног искуства за самостално обављање послова у правосуђу, односно у струци.

Судијски приправник у оквиру обуке упознаје се са предметима које му додели судија принципал, прати суђења и стручно се усавршава за обављање послова судијског помоћника, а под надзором председника суда, односно судије за надзор над радом судијских приправника, присуствује расправама односно претресима и под надзором судије принципала израђује нацрте судијских одлука и других аката. Поред наведеног, судијски приправник обавља и све адекватне послове који одговарају нивоу личне оспособљености приправника, о чему процену доноси судија који спроводи обуку, односно председник суда.

Трајање обуке судијских приправника

Према важећем Закону о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 63/01), судијски приправник прима се у радни однос на три године, односно дипломирани правник као незапослено лице може бити примљен на приправничку обуку у суд ради стицања потребног знања и радног искуства као неопходних услова за полагање правосудног испита. Судијски приправник може бити одређено време упућен на обуку у други суд, државни орган или орган јединице локалне самоуправе.

Носиоци послова обуке

·        председник суда

·        надзорни судија-судија одређен годишњим распоредом послова  за вођење обуке приправника у радном односу и приправника који су на волонтерском раду

·        судија принципал- судија задужен за вођење обуке конкретног приправника у одређеном судском одељењу

·        приправник-координатор за рад са приправницима у радном односу и приправницима који су на волонтерском раду

Председник суда одређује надзорног судију и координатора за рад са приправницима, који ће бити задужени за спровођење, праћење и контролу обуке судијских приправника.

Надзорни судија и приправник координатор воде евиденцију о приправницима и старају се о динамици, те спровођењу програма обуке приправника.

Након сваке спроведене фазе обуке конкретног приправника, судија код ког је извршена обука даће писмено мишљење о истом у листу приправничке праксе, који ће се доставити на потпис надзорном судији.

Надзорни судија најмање два пута годишње подноси писмени извештај председнику суда о свом раду у овој области и о раду судијских приправника.

Након завршене обуке судијских приправника, судија који обавља надзор доставља у писменој форми опште мишљење о раду, стеченом знању, понашању и степену ангажованости судијског приправника за време обуке, а на основу мишљења судија принципала садржаном у лист приправничке праксе.

Дужности и права судије-принципала током трајања обуке

1.      Судија-принципал на крају фазе конкретне обуке дужан је да преконтролише вођење листа приправничке праксе, те да његову веродостојност потврди потписом.

2.      Судија-принципал је дужан да по завршетку обуке приправника у његовом одељењу напише објективно мишљење у листу приправничке праксе, који би требало да садржи податке о раду конкретног приправника. За дато мишљење исти одговара председнику суда.

3.      Судија-принципал је дужан да приликом обраћања и опхођења поштује личност судијског приправника. Забрањена је злоупотреба ауторитета судије у циљу обављања његових личних или недоличних послова од стране приправника.

4.      Судија-принципал има право да захтева од судијског приправника тачност, активно ангажовање, примерено одевање и понашање у судници, да се према њему и судијама поротницима односи са дужним поштовањем као и да поштује остале сараднике у судници и у суду.

5.      Судија-принципал има право да обавести судију задуженог за надзор над радом судијских приправника о недовољном ангажовању, лошим резултатима рада или непримерном понашању судијског приправника, којег је претходно опоменуо.

6.      Судија-принципал нема право да од судијског приправника захтева да обавља послове за које га претходно није обучио, односно у чијем савладавању му претходно није пружио адекватну помоћ.

Права и дужности приправника током трајања обуке

1.      Судијски приправник је дужан да се придржава програма обуке.

2.      За време трајања обуке дужан је да буде тачан, вредан и да се придржава рокова датих  за обављање послова.

3.      Судијски приправници су дужни да понашањем и изгледом поштују правила понашања у судници и имају у виду значај посла који се ту обавља, а што се односи на чињеницу да поштују радно време, не ремете мир у судници разговором, шетњом или на други начин, да буду уредно и прикладно одевени на начин којим се чува углед суда и лично достојанство (одевањем се не сме привлачити пажња учесника у судском поступку, забрањено је на посао долазити у патикама, тренерицама и изазовној гардероби).

4.      Судијски приправник је дужан да се судији и судском особљу, странкама и адвокатима обраћа са дужним поштовањем и да се коректно односи према колегама и судским службеницима.

5.      Судијски приправник има право да одбије да обави посао за који претходно није обучен, односно у чијем савладавању му претходно судија принципал није пружио адекватну помоћ.

6.      Судијски приправник има право на притужбу надзорном судији (притужба се може односити на лични однос судије или службеника према приправнику, на недовољно ангажовање судије у подучавању и спровођењу обуке).

Динамика обуке

Након што приправник у радном односу и приправник на волонтерском раду буде ступио на своје дужности, обићи ће све судске службе и упознати службенике суда и судије. Након упознавања са организацијом суда приправници се распоређују на рад у судске писарнице и то тако што ће по једну недељу провести у парничној, кривичној, истражној и извршној писарници.

Судијски приправници и волонтери се након завршеног рада у судским писарницама распоређују у судска одељења Основног суда у Сјеници.

1. Кривично одељење

·        Оптимално 8 месеци од чега највише 2 месеца у одсеку истраге

У току трајања обуке у кривичном одељењу организоваће се упознавање приправника и волонтера са радом органа унутрашњих послова у преткривичном поступку, са пословима надлежног јавног тужиоца, вештака, биће организована посета затвору и присуство у раду другостепеног суда.

Укупно време обуке приправника, односно волонтера у кривичном одељењу може трајати најдуже 9 месеци.

2. Грађанско одељење

·        парнично одељење, обавезно 9 месеци

·        одељење радних спорова, оптимално 2 недеље

·        ванпарнично одељење, оптимално 2 недеље

·        одељење породичних спорова, оптимално 2 недеље

·        извршно одељење, оптимално 4 недеље

Укупно време обуке приправника, односно волонтера у грађанском одељењу може износити највише 12 месеци. Током тих 12 месеци, приправник има право да сву обуку проведе у парничном одељењу, или по свом избору, да се обучава и у остала 4 одељења, у напред наведеном трајању.

Судијске радионице

Судија задужен за надзор над радом судијских приправника и координатор може организовати судијске радионице за приправнике и инпровизована суђења у парничним и кривичним стварима, као и практичне вежбе са предавачима судијама, тужиоцима, професорима и истакнутим  правним стручњацима.

Праћење и оцена рада приправника

Време преостало након испуњења програма обуке судијски приправник ће искористити за теоријску припрему за полагање правосудног испита, а најраније са завршена 22 месеца обуке.

По окончању сваке фазе обуке, судијски приправник обавезан је да испуни лист приправничке праксе, а исти треба да садржи податке о израђеним нацртима одлука, о раду са судијом на одређеним институтима, о судској пракси, као и о теоријском раду који је саставни део програма обуке судијских приправника.

У лист приправничке праксе судија-принципал код кога је приправник завршио обуку у одређеној фази, уписује образложену објективну описну оцену.