• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

 

Пријемна писарница Основног суда у Сјеници налази се у канцеларији бр. 1 и ради са странкама радним данима од 07.30 до 15.30 часова.

Контакт: Референт пријемне писарнице на телефон: 020/5741-223 – локал  22.

Сви поднесци, документација за покретање оставинских поступака, тужбе и разна друга писмена предају се у овој канцеларији.

Приликом пријема писмена службеник суда је дужан да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Сва примљена документација у суд се наредног дана разврстава и прослеђује писарницама, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање.

Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно.

ОВЕРЕ:

 

Странка је дужна да приликом овере докумената у суду, службенику овере прикаже:

·        личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),

·        уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР-а за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР-а у фотокопији које задржава суд,

·        примерке докумената који се оверавају (уговори  најмање 8 примерака, а остали документи најмање 2 примерка и по једна фотокопија личне карте за сваког потписника документа који се оверава),

·        признаницу о уплаћеној такси,

·        оригинал документа не старији од шест месеци.

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама („Сл. гласник РС“ бр.28/94, 16/97…31/09). и исту можете израчунати употребом калкулатора судских такси

 

Број жиро рачуна Основног суда у Сјеници на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

бр. рачуна 840-30666845-19

сврха уплате: Такса за оверу

прималац: Основни суд у Сјеници

Све информације у вези са овером докумената можете добити на шалтеру за овере и пријем писмена у канцеларији број 1.