• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

 

Писарница Основног суда у Сјеници ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Контакт: Уписничар извршне писарнице на телефон: 020/5741 – локал 14.

Странка у извршној писарници може да оствари следећа права:

·        да сазна број предмета

·        име судије коме је предмет додељен

·        име судског извршитеља који спроводи извршење у том предмету

·        да ли се предмет налази у календару, или код судије

·        извршити увид у предмет

·        молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налази у списима

·        добити потврду правноснажности и извршности сваке судске одлуке

 

 

Судски извршитељ налази се у канцеларији број 4, телефон 020/5741-223 – локал 14.