• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

 

Писарница Основног суда у Сјеници ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.
Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Писарница самостално:

1.      ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;

2.      оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;

3.      даје усмена и писана обавештења на основу података из уписника и списа;

4.      прима у облику службене белешке, кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица, о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или кад у њима није назначен дан доставе и слично;

5.      пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије.

6.      прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима.

7.      предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда уредно и брзо наплате;

8.      стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе не плаћања;

9.      стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;

10.    прикупља податке потребне за брисање или одузимање условне осуде;

11.    води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);

12.    води списак вештака задужених предметима у одређеној материји. Списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.

 Писарница Основног суда у Сјеници ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.
Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Писарница самостално:

1.      ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;

2.      оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;

3.      даје усмена и писана обавештења на основу података из уписника и списа;

4.      прима у облику службене белешке, кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица, о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или кад у њима није назначен дан доставе и слично;

5.      пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије.

6.      прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима.

7.      предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда уредно и брзо наплате;

8.      стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе не плаћања;

9.      стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;

10.    прикупља податке потребне за брисање или одузимање условне осуде;

11.    води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);

 

12.    води списак вештака задужених предметима у одређеној материји. Списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.