• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Основни суд у Сјеници надлежан је за територију општине Сјеница.


Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о
молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба
на основу рада. Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Надлежан другостепени суд за Основни суд у Сјеници је Апелациони суд у Крагујевцу.


Апелациони суд у Крагујевцу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у
Сјеници у кривичном поступку и грађанскоправсним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Новом Пазару

У другом степену Виши суд у
Новом Пазару одлучује о жалбама на одлуке Основног суда у Сјеници:

  • о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку.
  • на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у извршним и ванпарничним поступцима овог суда.