• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

Правосудна стража неће дозволити улазак у судску зграду неприкладно одевеним лицима (у шортсевима, кратким панталонама, папучама, мајицама без рукава и сл.). Ова одредба члана 83 Судског пословника ( Сл. Гласник РС“ број 104/09), односи се на сва лица која долазе у суд, не само на запослене у суду ( судије и судско особље), странке и друге учеснике у судским поступцима, већ и на сва друга лица која улазе у зграду Суда.

Запослени у суду, странке и сви други учесници у судским поступцима, дужни су да се одевају прикладно, на начин који се чува углед суда и лично достојанство.

Приликом рада и боравка у судници судско особље, странке и други учесници у поступку не могу носити спортску одећу ( тренерке, патике, папуче...)

О прикладном  одевању у судници стара се судија који води поступак и овлашћен је да неприкладно одевена лица удаљи из суднице.


Одредбама Кодекса понашања државних службеника прописано је да је државни службеник дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима државног службеника и да својим начином одевања на радном месту не нарушава углед државног органа, нити изражава своју политичку, верску или другу личну припадност која би могла да  доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.

Неприкладном одећом сматрају се нарочито: непримерено кратке сукње, блузе са великим деколтеом или танким брателама, изразито кратке и провидне блузе, кратке панталоне.


 
Државног службеника који је неприкладно обучен непосредни руководилац упозориће на обавезу поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса.