• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 ИНФОРМАТОР о раду Основног суда у Сјеници сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (,,Службени гласник РС“, бр.68/10 ).

Сврха Информатора о раду Основног суда у Сјеници је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, кроз упознавање са организациом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија, судијских помоћника и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби, особи задуженој за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт телефонима и осталим информацијама од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја

Информатор је ажуриран са стањем на дан 27.05.2020 године, и можете га преузети ОВДЕ.